Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti z kupní smlouvy na internetovém obchodu www.kouzelnahajovna.cz

  • mezi podnikatelem Danuše Sajdlová, firma: Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou, provozovna: Malenovice 94, IČO: 04787374, DIČ: CZ 6759060242 (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“),
  • mezi prodávajícím a jiným kupujícím, který není spotřebitelem.

Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, pak se za kupujícího má spotřebitel.

Kupující odesláním nabídky vůči prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s právy a povinnostmi stanovenými těmito obchodními podmínkami a že byl poučen zejména o možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Výpočet cen v těchto obchodních podmínkách je konečný, zahrnuje DPH. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím zde výslovně neuvedená nebo neupravená se řídí zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující činí nabídku na uzavření kupní smlouvy vůči prodávajícímu na zboží uvedené na internetových stránkách www.kouzelnahajovna.cz

Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti nikoli v okamžiku potvrzení prodávajícího o vědomosti vytvoření nabídky ze strany kupujícího, ale projevem vůle prodávajícího být smlouvou vázán.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout potvrzení přijetí objednávky a tím neuzavřít kupní smlouvu.

Potvrzení nebo odmítnutí objednávky prodávající provede po dojití projevu vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu, nejpozději do 24 hodin od dojití projevení vůle prodávajícímu. Kupující je o tomto stavu informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při vyplňování kontaktních údajů pro platné uzavření kupní smlouvy. V potvrzení prodávající uvede částku, která bude předmětem bezhotovostní platby.

Prodávající má právo nabídku odmítnou:

  • Při požadavku kupujícího dodat množství zboží, které prodávající není schopen dodat vzhledem k množství; za toto množství se zpravidla považuje 200 kusů. Prodávající toto právo nemá, bylo-li před uzavřením kupní smlouvy ujednáno něco jiného.
  • Při požadavku kupujícího dodat jiný druh (jakost, provedení) zboží, než je nabízen na stránkách internetového obchodu mydlarnakouzelnahajovna.cz
  • Při předchozí negativní zkušenosti s týmž kupujícím, zejména při zjevném předchozím zneužití práva na odstoupení od kupní smlouvy

Při procesu vytváření poptávky kupující uvede, zdali zboží poptává pro účely svého podnikání, nebo pro účely, které s podnikáním nesouvisí.

III.

Doprava, platba a jejich způsoby

Předmět kupní smlouvy bude odeslán prostřednictvím České pošty, s. p., IČO: 47114983 na adresu uvedenou kupujícím jedním z těchto způsobů:

  • Doporučený balíček
  • Doporučené psaní

Způsob dopravy si vybírá kupující. Cena dopravy je odvislá od ceníku České pošty platného v den dojití objednávky prodávajícímu ze strany kupujícího. Ceník je dostupný na https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty

Kupující je povinen při jiném způsobu dodání než dobírkou nejpozději do 24 hodin od dojití projevu vůle prodávajícího o přijetí kupní smlouvy odeslat bezhotovostní platbu ve prospěch účtu č. 1465768014/3030. Pokud je zboží skladem, je odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po připsání platby na výše uvedený bankovní účet při jiném způsobu dodání než doporučeně.

Je-li zboží skladem a způsob doručení je vybrán jako doporučeně, je zboží odesláno do 2 pracovních dnů od projevení vůle prodávajícího být smlouvou vázán. Není-li zboží skladem, prodávající upřesní nejzazší okamžik naskladování zboží do 24 hodin. Neprojeví-li do 24 hodin od informování o dodatečném naskladování spotřebitel souhlas s pozdějším dodáním zboží, má se za to, že kupní smlouvu uzavřít nechce. Trvá-li spotřebitel na dodání zboží, bude nejpozději 5 dnů před odesláním zboží vyzván k provedení bezhotovostní platby, pokud určil jako způsob dodání jinak než dobírkou. Při objednávce nad 200 kusů je požadována záloha ve výši 5 % z celkové ceny zboží. Po přijetí zálohy prodávajícím je kupující bez zbytečného odkladu informován o tomto stavu, čímž prodávající stvrzuje uzavření kupní smlouvy.

O přijetí platby a odeslání předmětu kupní smlouvy je kupující informován e-mailem.

IV.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Pokud kupující tohoto práva bude chtít využít, je povinen kontaktovat prodávajícího na tel. Čísle +420775669967 nebo na e-mail Dsajdlova@email.cz. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy má kupující právo tak učinit prostřednictvím vzorového formuláře dostupného na……, který zašle na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel na adresu, ze které bylo zboží odesláno. Při odstoupení od smlouvy nese kupující náklady s navrácením zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující bere zvlášť na vědomí, že zboží zakoupené na www.mydlarnakouzelnahajovna.cz  podléhá přísným hygienickým podmínkám pro výrobu a skladování, kdy zboží již vyjmuté z originálního obalu je samostatně neprodejné z hygienických důvodů a nelze pro tento důvod uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Tím není vyloučeno právo kupujícího odstoupit z jiného právního důvodu stanoveného zákonem.

Při využití práva odstoupit od smlouvy má prodávající možnost tohoto práva využít dle vzorového formuláře dostupného na

https://docs.google.com/document/d/15rNNdU6jGIoy2_VTwOSNmu_o3KN0mJiBsErd7rkGpZE/edit.

V.

Reklamace

Prodávající je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění. Prodávající je zavázán plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.  Prodávající plní vadně, zejména:

  • Poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti
  • Neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují
  • Ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání

Prodávající přebírá záruku za jakost po dobu uvedenou na obalu výrobku. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující bere zvlášť na vědomí, že špatným skladováním může dojít ke změně kvality předmětu kupní smlouvy a tím i ke vlastnostem, jež jsou od těchto výrobků obvykle očekávány.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese provozovny nebo na e-mailové adrese Dsajdlova@email.cz spolu s vadou, kterou namítá.

VI.

Ochrana osobních údajů

Všechny údaje osobnostní povahy jsou zpracovány v souladu se zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. K poskytnutí údajů osobní povahy dojde vytvořením objednávky na webových stránkách www.kouzelnahajovna.cz

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány prodávajícím. Údaje budou poskytnuty České poště, s. p., IČO: 47114983 za účelem řádného a včasného splnění závazku prodávajícího. Kupující vytvořením objednávky dává souhlas se zpracováním svým osobních údajů.

Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodejce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

–           požádat prodejce nebo zpracovatele o vysvětlení,

–           požadovat, aby prodejce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost shledána oprávněnou, prodejce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

VII.

Mimosoudní vyřizování stížností

V souladu s ustanovením § 1820 odst. písm. j) zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník informuje prodávající kupujícího o možnosti mimosoudního vyřízení stížností spotřebitelů prostřednictvím orgánu dohledu nebo státního dozoru. Tuto činnost vykonává na úseku mimosoudního vyřizování stížností orgán České obchodní inspekce dle ustanovení § 20e písm. d) zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Internetová adresa tohoto orgánu České obchodní inspekce je http://www.coi.cz.

VIII.

Zvláštní ustanovení uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem.

Kupující, který není spotřebitelem nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, které svědčí spotřebiteli dle ustavení § 1829 odst. 1 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Při požadavku kupujícího dodat množství zboží, které prodávající není schopen dodat vzhledem k množství a které se prodávající zavázal dodat, je kupující povinen provést peněžní bezhotovostní platbu ve formě závdavku dle ustanovení § 1808, 1809 zák. 89/2012, občanský zákoník. Poskytnutím závdavku nabývá smlouva platnosti a účinnosti.

Článek VII. této smlouvy se nepoužije.

Pokud z tohoto článku nevyplývá něco jiného, použijí se ustanovení těchto podmínek ve zbytku obdobně.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 4. 2017.

Tyto podmínky a veškeré právní vztahy z nich vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.